ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรสามหมู่

อักษรสามหมู่ คือ พยัญชนะไทย 44 รูปที่แบ่งเป็น 3 หมู่ โดยเเบ่งตามระดับเสียงของพยัยชนะ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ไตรยางศ์

1. อักษรสูง มีพยัญชนะ 11 รูป คือ
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ษ ศ ห 

2. อักษรกลาง มีพยัญชนะ 9 รูป
ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ

3. อักษรต่ำ มีพยัญชนะ 24 รูป คือ
ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

ที่มาและได้รับอนุญาติจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.