แบบทดสอบ เรื่อง แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง_ป.3
ขนาด : 1.08 MB

คำชี้แจง 

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง