แบบทดสอบ เรื่อง การชั่งและการตวง_ป.3
ขนาด : 0.04 MB

คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง