แบบทดสอบ เรื่อง เวลา_ป.3
ขนาด : 0.05 MB

คำชี้แจง

 ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง  ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง