แบบทดสอบ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000_ป.3
ขนาด : 0.04 MB

 คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง