แบบทดสอบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต_ป.1
ขนาด : 0.22 MB

 คำชี้แจง

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย x ทับบนข้อ ก ข หรือ ค ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง