แผนภูมิรูปภาพ_ป.4
ขนาด : 1.32 MB
 ความคิดรวบยอด 

          แผนภูมิรูปภาพ เป็นแผนภูมิที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนของสิ่งต่างๆ โดยรูปภาพที่ใช้แทนสิ่งเดียวกัน จะต้องเป็นรูปภาพที่เหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน แผนภูมิรูปภาพประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ชื่อแผนภูมิ ตัวแผนภูมิ และข้อกำหนด ในการอ่านแผนภูมิรูปภาพให้ดูจากข้อกำหนดว่า รูปภาพ 1 รูป แทนจำนวนสิ่งของเท่าใด

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง