แบบรูปของจำนวน_ป.5
 ความคิดรวบยอด 

         แบบรูปของจำนวน เป็นชุดของจำนวนที่แสดงความสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อาจเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆ กัน