โจทย์ปัญหาการคูณ_ป.3
ขนาด : 0.23 MB
 ความคิดรวบยอด 

          การคูณ เป็นการบวกจำนวนที่เท่ากันหลายๆ จำนวน ในการแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการคูณ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล นักเรียนควรปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนของการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอน คือ

          1.  อ่านแล้วทำความเข้าใจโจทย์

          2.  วางแผนและกำหนดวิธีแก้ปัญหา

          3.  ลงมือแก้ปัญหาตามวิธีที่วางไว้

          4.  มองย้อนกลับเพื่อตรวจคำตอบ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง