การหารลงตัวและการหารที่เหลือเศษ_ป.2
ขนาด : 1.59 MB

   ความคิดรวบยอด 

          การลบออกครั้งละเท่าๆ กัน จากจำนวนทั้งหมด เขียนแสดงได้ด้วยการหารระหว่างจำนวนทั้งหมด (ตัวตั้ง) กับ จำนวนที่นำมาลบ (ตัวหาร) โดยมี ¸ เป็นสัญลักษณ์แสดงการหารคั่นระหว่างตัวตั้งกับตัวหาร

         การหารลงตัว เป็นการหารที่ไม่เหลือเศษ หรือมีเศษเป็น 0

          การหารที่เหลือเศษ หรือการหารไม่ลงตัว ในการหาร ตัวเศษจะต้องน้อยกว่าตัวหารเสมอ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง