การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน_ป.4
ขนาด : 0.12 MB
 ความคิดรวบยอด 

          เงิน คือ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและเป็นที่ยอมรับในการชำระหนี้ได้ ในชีวิตประจำวันเราใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของ และการบริการ ซึ่งราคาหรือจำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะมีมากน้อยแตกต่างกันไป แต่เราสามารถใช้ตัวเลขและจุดเขียนแทนจำนวนเงินได้ โดย

          ตัวเลขหน้าจุด                    จะบอกจำนวน     บาท

          และ  ตัวเลขหลังจุด             จะบอกจำนวน     สตางค์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง