ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

1. อักษรในภาษาฝรั่งเศส (L'alphabet français)

a อ่านว่า อา

b อ่านว่า เบ

c อ่านว่า ท์เซ

d อ่านว่า เด

e อ่านว่า เออ (ห่อปาก)

f อ่านว่า แอ็ฟ

g อ่านว่า เช

h อ่านว่า อาช

i อ่านว่า อี

j อ่านว่า ฌี

k อ่านว่า กา

l อ่านว่า แอล

m อ่านว่า แอ็ม

n อ่านว่า แอ็น

o อ่านว่า โอ

p อ่านว่า เป

q อ่านว่า กูว์

r อ่านว่า แอร์

s อ่านว่า แอส

t อ่านว่า เต

u อ่านว่า อู

v อ่านว่า เว

w อ่านว่า ดุบเบลอะเว

x อ่านว่า อิกซ์

y อ่านว่า อีแกร็กซ์

z อ่านว่า แซด

2. สระ (Les voyelles)ได้แก่ a,e,i,o,u,y นอกนั้นเป็นพยัญชนะ (Les consonnes)

ส่วน H (อาช) นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ H muet และ H aspire

1. H muet : จะมีค่าเป็นสระ และทำการเชื่อมเสียงต่อเนื่องเมื่อมีคำนำหน้า

เช่นในคำว่า l'hopital โรงพยาบาล -> un hôpital (เอิง-โน-ปิ-ตอล) = โรงพยาบาล 1 แห่ง

                                             -> l'homme (ลอม-เม่) = ผู้ชาย 1 คน

**เมื่อคำใดขึ้นต้นด้วย H muet แล้วมี articles definis (le, la, les)นำหน้า จะต้องลดรูป le, la เป็น l'ในการอ่านจะต้องอ่านเชื่อมเสียงกัน

2. H aspire : ออกเสียง อ (o) ตามปกติ ไม่ต้องเชื่อมเสียงและลดรูป

เช่นในคำว่า la haie รั้วต้นไม้,  le honte (เลอ-ออง-เต้) = ความอาย, le héros (เลอ-เอ-โร่) = พระเอก วีรบุรุษ


**เมื่อคำใดขึ้นต้นด้วย H aspire แล้วมี articles definis (le, la, les)นำหน้าไม่ต้องลดรูป และไม่ต้องอ่านเชื่อมเสียง2. การนับเลขในภาษาฝรั่งเศส

    

    0   Zéro อ่านว่า ซี โคร
  
    1   Un อ่านว่า เอิง

    2   Duex อ่านว่า เดอซ์

    3   Trois อ่านว่า ทรัวซ์

    4   Quatre อ่านว่า กาท เทรอะ

    5   Cinq อ่านว่า แซง

    6   Six อ่านว่า ซิซ

    7   Sept อ่านว่า เซท (เทอะ)

    8   Huit อ่านว่า วิทท์

    9   Neuf อ่านว่า เนิฟ

    10 Dix อ่านว่า ดิซ

3. สระในภาษาฝรั่งเศส Les voyelles

สระในภาษาฝรั่งเศส Les voyelles อ่านว่า เลอ โวแยล

สระในภาษาฝรั่งเศสจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
 
I. Voyelles Simples (โวแยล-แซมป์) คือสระเดี่ยวมีทั้งหมด 6 ตัว

1. a (อา)
2. e (เออ)
3. i (อี)
4. o (โอ) - มี 2 ชนิด ได้แก่
    - o fermé (โอ-ฟอเม่) ออกเสียง โอ
    - o ouvert (โอ-อูแวร์) ออกเสียง ออ
5. u (อู )
6. y (อี)


II. Voyelles Compossées (โวแยล-กง-โปส-ซี) คือสระผสม เป็นสระที่ผสมระหว่าง 2 สระเดี่ยวขึ้นไป เมื่อผสมแล้วจะได้เสียงใหม่เช่น


1. an, en (ออง)
2. on, om (อง)
3. au, eau (โอ)
4. ou (อู)
5. oi, oy (อัว)
6. oin (อวง)
7. ain, ein, in (แอ็ง)
8. un, um (เอิง)
9. ail (อาย)
10. ei, ai (แอ)
11. eil (แอย)
12. el (แอล)
13. ie (อี)
14. ai (เอ)
15. eu, oeur (เออ)
16. ien (เอียง)
17. ienne (เอียน)
18. euil (เออย)


มานับเลขต่อ จาก 11-100 (ถูกผิดอย่างไร..ขอช่วยกันแก้ไขละกัน เพราะขนาดภาษาไทย ยังนับไปงงไป Grin )

11 onze องซ์
12 douze ดูซ
13 treize แทรซ์
14 quatorze กาตอรซ์
15 quinze แกงซ์
16 seize แซซ
17 dix-sept ดีเซท
18 dix-huit ดีวิท
19 dix-neuf ดีเนิฟ
20 vingt แวง


21 vingt et un แวงเตเอิง
22 vingt-deux แวงเดอ
23 vingt-trois แวงทรัว
24 vingt-quatre แวงกัทเทรอะ
25 vingt-cinq แวงแซงค์
26 vinght-six แวงค์ซิซ
27 vinght-sept แวงค์เซทเตอะ
28 vinght-huit แวงค์วิทเตอะ
29 vinght-neuf แวงค์เนิฟ
30 trente ทรองเตอะ

31 trente et un ทรองเตอะเตเอิง
32 trente-deux ทรองเตอะเดอ
33 trente-trois ทรองเตอะทรัว
34 trente-quatre ทรองเตอะกัทเทรอะ
35 trente-cinq ทรองเตอะแซงค์
36 trente-six ทรองเตอะซิซ
37 trente-sept ทรองเตอะเซทเตอะ
38 trente-huit ทรองเตอะวิทเตอะ
39 trente-neuf ทรองเตอะเนิฟ
40 quarante การองเตอะ


41 quarante et un การองเตอะเตเอิง
42 quarante-deux การองเตอะเดอ
43 quarante-trois การองเตอะทรัว
44 quarante-quatre การองเตอะกัทเทรอะ
45 quarante-cinq การองเตอะแซงค์
46 quarante-six การองเตอะซิซ
47 quarante-sept การองเตอะเซทเตอะ
48 quarante-huit การองเตอะวิทเตอะ
49 quarante-neuf การองเตอะเนิฟ
50 cinquante แซงกอง

51 cinquante et un แซงกองเตเอิง
52 cinquante-deux แซงกองเดอ
53 cinquante-trois แซงกองทรัว
54 cinquante-quatre แซงกองกัทเทรอะ
55 cinquante-cinq แซงกองแซงค์
56 cinquante-six แซงกองซิซ
57 cinquante-sept แซงกองเซทเตอะ
58 cinquante-huit แซงกองวิทเตอะ
59 cinquante-neuf แซงกองเนิฟ
60 soixante ซัวซอง


61 soixante et un ซัวซองเตเอิง
62 soixante-deux ซัวซองเดอ
63 soixante-trois ซัวซองทรัว
64 soixante-quatre ซัวซองกรัทเทรอะ
65 vingt-cinq ซัวซองแซงค์
66 soixante-six ซัวซองซิซ
67 soixante-sept ซัวซองเซทเตอะ
68 vinght-huit ซัวซองวิทเตอะ
69 soixante-neuf ซัวซองเนิฟ
70 soixante-dix ซัวซองดิซ

71 soixante et onze ซัวซององซ
72 soixante-douze ซัวซองดูซ
73 soixante-treize ซัวซองแทซ
74 soixante-quatorze ซัวซองกาตอรซ์
75 soixante-quinze ซัวซองแกงซ์
76 soixante-seize ซัวซองแซซ
77 soixante-dix-sept ซัวซองดีสแซ็ต
78 soixante-dix-huit ซัวซองดีสวิท
79 soixante-dix-neuf ซัวซองดีสเนิฟ
80 quatre-vingts กัทเทรอะแวง


81 quatre-vingt-un กัทเทรอะแวงเอิง
82 quatre-vingt-deux กัทเทรอะแวงเดอ
83 quatre-vingt-trois กัทเทรอะแวงทรัว
84 quatre-vingt-quatre กัทเทรอะแวงกรัทเทอร์
85 quatre-vingt-cinq กัทเทรอะแวงแซงค์
86 quatre-vingt-six กัทเทรอะแวงซิซ
87 quatre-vingt-sept กัทเทรอะแวงแซ็ต
88 quatre-vingt-huit กัทเทรอะแวงวิท
89 quatre-vingt-neuf กัทเทรอะแวงเนิฟ
90 quatre-vingt-dix กัทเทรอะแวงดิซ

91 quatre-vingt-onze กัทเทรอะแวงองซ
92 quatre-vingt-douze กัทเทรอะแวงดูซ
93 quatre-vingt-treize กัทเทรอะแวงแทซ
94 quatre-vingt-quatorze กัทเทรอะแวงกาตอรซ์
95 quatre-vingt-quinze กัทเทรอะแวงแกงซ์
96 quatre-vingt-seize กัทเทรอะแวงแซซ
97 quatre-vingt-dix-sept กัทเทรอะแวงดีสแซ็ต
98 quatre-vingt-dix-huit กัทเทรอะแวงดีสวิท
99 quatre-vingt-dix-neuf กัทเทรอะแวงดีสเนิฟ
100 cent ซ็อง
...อย่าเผลออ่านเซ็งล่ะ Grin

100 = cent (ซ็อง) หนึ่งร้อย
1000 = mille (มิลย์) หนึ่งพัน
10000=dix mille (ดิก-มิลย์) หนึ่งหมื่น
100000=cent mille (ซ็อง-มิลย์) หนึ่งแสน
1000000 = million (มิลลิอง) หนึ่งล้าน
10,000,000 = dix millions (ดิก-มิลลิอง) สิบล้าน
100,000,000= cent millions (ช็อง-มิลลิอง) ร้อยล้าน
1,000,000,000= un milliard (เอิง-มิลลิอา-ทคึ) พันล้าน
1,000,000,000,000= un trillion (เอิง-ติล-ริอง) ล้านล้าน   Grin
4. L’article


L’article อ่านว่า ลาคติก


คำนำหน้าคำนามเพื่อบ่งบอกเพศของคำนามนั้นๆ เนื่องจากในภาษาฝรั่งเศส คำนามแต่ละคำจะมีเพศและพจน์ในตัวของมันเอง

L’article ในภาษาฝรั่งเศสมีทั้งหมด 6 ตัว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1.  L’article indifini (ลาคติก แองดิฟินี): คำนำหน้าคำนามที่ไม่เจาะจง มีทั้งหมด 3 ตัว คือ
 
Un (เอิง): นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศชายที่ไม่เจาะจง-> un garçon (เอิง-กาซง) = เด็กผู้ชาย 1 คน

Une (อูน): นำหน้าคำนามเอกพจน์เพศหญิงที่ไม่เจาะจง->une fleur (อูน-เฟลอ) = ดอกไม้ 1 ดอก

Des (เด):  นำหน้าคำนามพหูพจน์ใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ไม่เจาะจง

-> des habits (เด-ซาบิ) = เสื้อผ้าหลายชิ้น (เพศชาย)

->des roses (เด-โทคส) = ดอกกุหลาบหลายดอก (เพศหญิง)  
             


2.  L’article défini ( ลาคติก เดฟินี ) คำนำหน้าคำนามที่เจาะจง มีทั้งหมด 3 ตัว คือ

Le (เลอ): นำหน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่เจาะจง-> le français (เลอ-ฟรองเซ่) = ภาษาฝรั่งเศส


La (ลา): นำหน้าคำนามเพศหญิงเอกพจน์ที่เจาะจง -> la thaïlande (ลา-ไตลอง-เดะ) = ประเทศไทย


Les (เล): นำหน้าคำนามพหูพจน์ใช้ได้ทั้งเพศชายและหญิงที่เจาะจง

->les chiens (เล-เชียง) = สุนัขหลายตัว (เพศชาย)

->les jupes (เล-ฌูป์) = กระโปรงหลายตัว (เพศหญิง)


การทักทาย
Bonjour บงฌูร์  สวัสดี
Je m'appelle.... เฌอ มาแป็ล  ฉันชื่อ
Comment allez-vous? กอมอง ตาเล่ วู? คุณสบายดีมั้ย
Je vais bien. เฌอ เว เบียง ฉันสบายดี
Et vous? เอ วู? แล้วคุณล่ะ
Merci แมร์คซี่ ขอบคุณ
Merci beaucoup แมร์คซี่ โบกู ขอบคุณมาก
A bientot อา เบียงโต แล้วพบกันใหม่

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน