ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสำรวจ เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษา ศึกษาโดยการสำรวจข้อมูลแล้วนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำใหม่ให้เป็นระบบและนำเสนอในรูปแบบ ตาราง กราฟ แผนภูมิ หรือคำอธิบาย
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษาจะต้องออกแบบการทดลอง และดำเนินการทดลอง
3. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  เป็นการประดิษฐ์หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ สร้างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ โดยการประยุกต์หรือ นำหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฏี เป็นโครงงานที่ผู้ศึกษาเสนอทฤษฏีหรือคำอธิบายสิ่งต่าง ๆ หรือปรากฎการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ที่ผู้ศึกษานำหลักการทางวิทยาศาสตร์ ทฤษฏีหรือข้อมูลมาสนับสนุน

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง