ประวัติศาสตร์ ม.1
ข้อที่ 1)
อะไรเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
     พงศาวดาร
     พระพุทธรูป
     ภาพเขียนตามผนังถ้ำ
     ภาชนะดินเผาลายเขียนสีล

ข้อที่ 2)
อะไรเป็นหลักฐานทางโบราณคดี
     ศิลาจารึกหลักที่ 23
     ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์
     เครื่องเซ่นในหลุมศพมนุษย์ยุคสำริด
     หนังสือเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยของศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี

ข้อที่ 3)
นักวิชาการต่อไปนี้ คนใดเกี่ยวข้องกับการศึกษาโบราณคดีน้อยที่สุด
     นักธรณีวิทยา
     นักคณิตศาสตร์
     นักมานุษยวิทยา
     นักกายวิภาคศาสตร์

ข้อที่ 4)
กิจกรรมใดที่ไม่มีในสังคมล่าสัตว์
     การเก็บอาหารที่ได้จากธรรมชาติ
     การอพยพตามฝูงสัตว์
     การตั้งบ้านเรือนถาวร
     การจับสัตว์น้ำ

ข้อที่ 5)
การแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคหินกับยุคโลหะ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์แบ่งยุค
     ลักษณะเศรษฐกิจ
     ลักษณะทางสังคม
     ลักษณะของศิลปกรรมและวัฒนธรรม
     ชนิดของวัสดุที่นำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้

ข้อที่ 6)
เครื่องมือหินขัด เกิดขึ้นในยุคใด
     ยุคหินเก่า
     ยุคหินกลาง
     ยุคหินใหม่
     ยุคสำริด

ข้อที่ 7)
สำริด เป็นโลหะผสมระหว่างแร่ธาตุชนิดใด
     ทองแดงกับดีบุก
     ตะกั่วกับทองแดง
     เหล็กกับตะกั่ว
     ดีบุกกับเหล็ก

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
     ปัจจัยด้านสังคม
     ปัจจัยด้านอาหาร
     ปัจจัยด้านธรรมชาติ
     ปัจจัยด้านการศึกษา

ข้อที่ 9)
การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในรัชกาลใด
     รัชกาลที่ 3
     รัชกาลที่ 4
     รัชกาลที่ 5
     รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 10)
เครื่องมือที่นายนายฟริทซื สารสิน นักโบราณคดีชาวสวิสเรียกว่า ไซแอมเมียน คือสิ่งใด
     เครื่องมือหินกะเทาะ
     เครื่องมือหินขัด
     เครื่องมือสำริด
     เครื่องมือเหล็ก

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง