ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อักษรการันต์

อักษรการันต์ หมายถึง อักษรที่มีไม้ทัณฑฆาต (อ์) กำกับอยู่ เพื่อไม่ให้ออกเสียงตัวอักษรนั้น แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวเดียว เช่น
หุ่นยนต์ = หุ่น - ยน
เสน่ห์ = สะ - เหน่

อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะและสระ เช่น
พันธุ์ = พัน
ยานัตถุ์ = ยา - นัด

อักษรการันต์ที่กำกับไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะหลายตัว เช่น
กษัตริย์ = กะ - สัด
จันทร์ = จัน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง