ระบบต่างๆในร่างกาย

ระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย

                 ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน  อวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้  ส่วนอวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในเหล่านี้มีมากมายและทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ  เช่น  ระบบการย่อยอาหาร  ก็จะประกอบด้วยปาก  หลอดลม  กระเพาะอาหาร  ลำไส้  ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างปกติ  ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ     ระบบการทำงานนั้นก็จะบกพร่องหรือผิดปกติด้วย

                 ระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย

                 ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายใน  อวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้  ส่วนอวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นอวัยวะภายในเหล่านี้มีมากมายและทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ  เช่น  ระบบการย่อยอาหาร  ก็จะประกอบด้วยปาก  หลอดลม  กระเพาะอาหาร  ลำไส้  ทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างปกติ  ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดปกติ     ระบบการทำงานนั้นก็จะบกพร่องหรือผิดปกติด้วย

                 ระบบการย่อยอาหาร

                 ระบบย่อยอาหารมีหน้าที่ย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปให้ละเอียด และดูดซึมสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นเข้าสู่กระแสเลือด เพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย

                 1.  ปาก     เป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหาร ภายในปากประกอบด้วยลิ้น  ฟัน  และต่อมน้ำลาย

                 2.    หลอดอาหาร  ไม่มีหน้าที่ในการย่อยอาหาร แต่ทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหารไปสู่กระเพาะอาหารเท่านั้น  มีความยาว  25  ซม.   เพราะหลอดอาหารมีผนังที่ยืดและหดตัวได้

                 3.    กระเพาะอาหาร    มีลักษณะเป็นถุงรูปร่างตัวเจ สามารถขยายตัวได้เมื่อมีอาหาร  10-40 เท่า  กระเพาะอาหารทำหน้าที่ในการผลิตน้ำย่อยออกมาย่อยอาหาร โดยกระเพาะอาหารจะบีบตัวให้อาหารคลุกเคล้ากับน้ำย่อย

                 4.    ลำไส้     แบ่งออกเป็น  3   ส่วน คือ

                               1.    ลำไส้ดูโอดีนัม    เป็นลำไส้ที่อยู่ต่อกับกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่เปลี่ยนกรดจากกระเพาะ  อาหารให้เป็นกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้ลำไส้ส่วนอื่นได้รับอันตรายจากกรด

                 2.     ลำไส้เล็ก     รูปร่างเป็นท่อ  ยาวประมาณ  6.5  ซม. ในลำไส้เล็กมีน้ำย่อยหลายชนิดใช้ย่อยอาหารได้ทุกประเภท3.     ลำไส้ใหญ่  ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่บางส่วนที่ยังหลงเหลือในกากอาหาร ทำให้กากอาหารแห้งเป็นก้อนอุจจาระ

                 ระบบวงจรโลหิต

                 ระบบวงจรหมุนเวียนโลหิตเป็นกระบวนการหมุนเวียนโลหิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย เพื่อนำกาซออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย  พร้อมนำกาซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียที่ร่างกายใช้แล้วออกมานอกร่างกาย

                 1.   หัวใจ     เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบวงจรโลหิต   รูปร่างคล้ายดอกบัวตูม  แบ่งออกเป็น  4  ห้อง  คือ  หัวใจห้องบนซ้าย  หัวใจห้องล่างซ้าย  หัวใจห้องบนขวา  หัวใจห้องล่างขวา     ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย  เมื่อหัวใจคลายตัวก็จะสูบโลหิตเข้ามา และเมื่อหัวใจบีบตัวก็เป็นการฉีดโลหิตออกไป การสูบฉีดโลหิตนี้เป็นการทำงานของหัวใจ  4  ห้องนี้

                 2.    ปอด    ทำหน้าที่ฟอกโลหิตดำให้เป็นโลหิตแดง โดยรับโลหิตดำที่ส่งมาจากหัวใจห้องล่างขวามาถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากโลหิตดำ  และส่งกาซออกซิเจนให้แทน ซึ่งทำให้โลหิตดำเปลี่ยนเป็นโลหิตแดง   การแลกเปลี่ยนกาซภายในปอดนี้  เรียกว่า  การฟอกโลหิต

                 3.    เส้นเลือด หรือหลอดเลือด   มี   2  ชนิด  คือ   หลอดโลหิตแดง  และ หลอดโลหิตดำ

                 1.    หลอดโลหิตแดง     ทำหน้าที่ลำเลียงโลหิตที่ถูกฉีดออกจากหัวใจไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกาย

                 2.    หลอดโลหิตดำ    ทำหน้าที่ลำเลียงโลหิตดำกลับเข้าสู่หัวใจ

                 4.     โลหิตหรือน้ำเลือด    เป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในหลอดโลหิต

                 1.    เซลล์เม็ดเลือดแดง   จะนำออกซิเจนที่รวมอยู่กับสารฮีโมโกลบินไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกาย

                 2.     เซลล์เม็ดเลือดขาว ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอันตรายต่อร่างกาย

                 ระบบหายใจ 

                 1.     จมูก  แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ

                 -        ส่วนรับลมหายใจ  จะมีขนจมูกช่วยกรองฝุ่นละอองในอากาศ

                 -        ส่วนหายใจ  จะมีเยื่อเมือกอยู่จำนวนมาก  เพื่อทำให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปอุ่นและมีความชื้น

                       จมูกส่วนนี้จะทะลุออกไปภายในลำคอได้

                 3.-        ส่วนดมกลิ่น  จะมีเซลล์รับกลิ่นอยู่ ทำหน้าที่แปลกลิ่นเป็นสัญญาณประสาทผ่านเส้นประสาทก่อนเข้าสู่สมองเพื่อแปลผลการดมกลิ่น

                 2.    หลอดลม  ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศลงสู่ปอด 

                 3.      ปอด   เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบการหายใจ     ด้านนอกปอดจะมีเยื่อลื่นๆหุ้มป้องกันไม่ให้ปอดได้รับอันตราย  เรียกว่า  เยื่อหุ้มปอด   ปลายขั้วปอดจะแตกแขนงออกเป็นหลอดลมเล็กๆจำนวนมาก  เรียกว่า  หลอดลมฝอย  ที่ปลายทางของหลอดลมฝอยจะมีถุงลมเล็กๆจำนวนมากสำหรับแลกเปลี่ยนก๊าซ

                 ระบบขับถ่าย 

                 ระบบขับถ่าย ทำหน้าที่กรองของเสียจากโลหิตออกนอกร่างกาย  ระบบขับถ่ายของคนเรา  มี  4  ระบบ  คือ  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  ระบบขับถ่ายเหงื่อ   ระบบขับถ่ายอุจจาระ ระบบขับถ่ายกาซคาร์บอนไดออกไซด์

                 1.     ระบบขับถ่ายปัสสาวะ    ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดแล้วนำออกนอกร่างกายในรูปของปัสสาวะ

                 1.    ไต     รูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว  ตั้งอยู่ทางด้านหลังของช่องท้องด้านซ้ายและขวา  ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด ขับออกมาเป็นน้ำปัสสาวะไหลไปตามท่อเล็กๆในไต  โดยไปรวมกันที่กรวยไต  จากนั้นก็ไหลผ่านท่อไตลงสู่กระเพาะปัสสาวะ พร้อมที่จะขับออกมานอกร่างกายทางท่อปัสสาวะ

                 2.     กระเพาะปัสสาวะ  ตั้งอยู่ตอนล่างของช่องท้อง สามารถบรรจุน้ำปัสสาวะได้ประมาณ  1.5 ล.

                 2.     ระบบขับถ่ายเหงื่อ   ทำหน้าที่สกัดน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ

                 3.    ระบบขับถ่ายอุจาระ   ทำหน้าที่ขับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารออกจากร่างกายในรูปของอุจาระ

1.      ลำไส้ใหญ่ ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำและเกลือแร่ออกจากกากอาหาร และขับเมือกออกมาหล่อลื่นให้กากอาหารส่วนที่แข็งเคลื่อนที่ผ่านไปได้
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน