ความรู้ทั่วไป ม.1
1.ข้อใดคือจังหวัดทางภาคเหนือ ?
ก.เชียงใหม่
ข.สระแก้ว
ค.กาญจนบุรี
ง.หนองคาย

2.นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทยคือใคร ?
ก.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ข.พระยามโนปกรนิติธาดา
ค.ชวน หลีกภัย
ง.ทักษิณ ชินวัตร

3.จังหวัดใดมีประชากรเยอะที่สุด?
ก.เชียงราย
ข.เชียงใหม่่า
ค.กรุงเทพฯ
ง.นครราชสีมา

4.ประเทศใดในภูมิภาคอาเซียนประเทศใดมีระบบจัดการประชากรได้ดีที่สุด?
ก.พม่า
ข.บรูไน
ค.สิงคโปร
ง.ไทย

5.ประเทศในมีเกาะมากที่สุดในอาเซียน?
ก.ฟิลิปปินส์
ข.ไทย
ค.ลาว
ง.สิงคโปร์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง