ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กาพย์ยานี 11

กาพย์ยานี 11 เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ วรรคหน้ามี 5 คำ วรรคหลังมี 6 คำ รวมเป็น 11 คำ จึงเรียกว่ากาพย์ยานี 11

ตัวอย่าง
                  เรื่อยเรื่อยมารอนรอน                 ทิพากรจะตกต่ำ
           สนธยาจะใกล้ค่ำ                             คำนึงหน้าเจ้าหมาตรู
                  เรื่องเรื่อยมาเรียงเรียง               นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
           ตัวเดียงมาพลัดคู่                             เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย

อธิบายบทที่หนึ่ง 
         คำว่า รอน ในวรรคที่หนึ่ง สัมผัสสระ (บังคับ) กับคำว่า กร ในวรรคที่สอง
         คำว่า ต่ำ ในวรรคที่สอง สัมผัสสระ (บังคับ) กับคำว่า ค่ำ ในวรรคที่ สาม และคำว่า คำ ในวรรคที่สี่ 
สำผัสระหว่างบทที่หนึ่งและบทที่สอง
         คำว่า ตรู ในวรรคที่สี่ของบทที่ หนึ่ง สัทผัสกับคำว่า หมู่ ในวรรคที่สองของบทที่ สอง  
อธิบายบทที่สอง
         คำว่า เรียง ในวรรคที่ หนึ่ง สัมผัสสระ (บังคับ) กับคำว่า เฉียงในวรรคที่สอง
         คำว่า หมู่ ในวรรคที่ สอง สัมผัสสระ (บังคับ) กับคำว่า คู่ ในวรรคที่ สาม และคำว่า อยู่ ในวรรคที่ สี่

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

         
      

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง