เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 

ชื่อเรื่องที่ศึกษา  รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่6  การผูกเงื่อนเชือก                                                                                                                                                                                ชื่อผู้ศึกษา      พยนต์ บุตรศาสตร์ 

ปีที่ทำการศึกษา   2551 (ปรับปรุง 2554)

บทคัดย่อ 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การผูกเงื่อนเชือก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนการผูกเงื่อนเชือก ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนการสอน การผูกเงื่อนเชือก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การผูกเงื่อนเชือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน การผูกเงื่อนเชือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่า t-test (Dependent) ผลการศึกษามีข้อค้นพบดังนี้   1.  การสร้างและหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การผูกเงื่อนเชือก ที่สร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.15/82.16 สูงกว่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   2.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนจากการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การผูกเงื่อนเชือก พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.65 คิดเป็นร้อยละ 42.16 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.65 คิดเป็นร้อยละ 82.16 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  3.  การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสามัญ การผูกเงื่อนเชือก พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 แสดงว่าพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้