ร่างกายของเรา

ร่างกายของเรา

1. ระบบย่อยอาหาร
การย่อยอาหาร (Digestion) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลง
การย่อยอาหารในทางเดินอาหารมี 2 วิธี คือ
     1.1 การย่อยอาหารเชิงกล เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุล ของสารอาหารให้เล็กลงโดยการบดเคี้ยวของฟัน การบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหาร
     1.2 การย่อยทางเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารโดยใช้เอนไซม์ (Enzyme) มาเกี่ยวข้อง

ทางเดินอาหารและการย่อยในทางเดินอาหาร
1. ปาก (Mouth) มีการย่อยเชิงกล โดยการบดเคี้ยวของฟัน และมีการย่อยทางเคมีโดยเอนไซม์อะไมเลส หรือ ไทยาลิน ซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสเล็กน้อย

แป้ง -> น้ำตาลมอลโตส (Maltose)

2. คอหอย (Pharynx) เป็นทางผ่านของอาหารไม่มีการย่อยอะไรทั้งสิ้น
3. หลอดอาหาร (Esophagus) มีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบ มีการย่อยเชิงกลโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารเป็นช่วง ๆ เรียกว่าเพอริตัลซีส (Peristalisis) เพื่อให้อาหารเคลื่อนลงสู่กระเพาะอาหาร

เอนไซม์ลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบสและเอนไซม์ในลำไส้เล็กจะทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส และเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมา ได้แก่ มอลเทส (Maltase) ซูเครส (Sucrase) และแลกเทส (Lactase) ทำหน้าที่ย่อยอาหารคาร์โบไฮเดรตประเภทน้ำตาลดังนี้
 
ส่วนวิตามิน เกลือแร่และน้ำ ไม่ต้องย่อย เพราะมีขนาดโมเลกุลเล็กอยู่แล้ว

การย่อยอาหารในลำไส้เล็กต้องอาศัยเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อน (Pancreas)
1. ทริปซิน (Trysin) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโน
2. ไลเปส (Lipase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
3. อะไมเลส (Amylase) เป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโตส
 

ตับ (Liver) มีหน้าที่สร้างน้ำดี และส่งไปเก็บในถุงน้ำดี น้ำดีมีฤทธิ์เป็นเบสอ่อน และไม่ใช่เอนไซม์ เพราะไม่ใช่สารประกอบโปรตีน แต่มีส่วนประกอบที่สำคัญคือเกลือน้ำดีที่ทำหน้าที่ทำให้ก้อนไขมันแตกตัวออกเป็นเม็ดเล็ก แล้วน้ำย่อยจากตับอ่อนจะย่อยต่อทำให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุด
 

สรุปการย่อยอาหารประเภทต่าง ๆ ในลำไส้เล็ก
คาร์โบไฮเดรต
 

โปรตีน                                       ทริปซิน
                    โปรตีน,เปปซิน       -------------->    กรดอะมิโน

ไขมัน                           น้ำดี                                                ไลเปส
                    ไขมัน  ---------------->   ไขมันมีโมเลกุลเล็กลง    ----------------------->     กรดไขมัน + กลีเซอรอล

ลำไส้ใหญ่ (Large Intestine)

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง