สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

สร้างสรรค์งานประดิษฐ์

     1.  ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
          การเรียนรู้เรื่องงานประดิษฐ์  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
          1.  ช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
          2.  ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน  และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          3.  ช่วยฝึกนิสัยให้เป็นคนช่างสังเกต  ละเอียดรอบคอบ  และมีความอดทน
          4.  ทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
          5.  ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
          6.  ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

     2.  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์
          ในการทำงานประดิษฐ์  จะต้องใช้วัสดุ  เศษวัสดุ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้
          1.  วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์  แบ่งตามลักษณะของวัสดุได้เป็น 3 ประเภท  ดังนี้
               1.  วัสดุธรรมชาติ  เช่น  ใบไม้  ก้อนหิน  ขนสัตว์  เกล็ดปลา  เปลือกไข่  เปลือกหอย  เป็นต้น
               2.  วัสดุสังเคราะห์  เช่น  กระดาษ  ผ้า  พลาสติก  เชือกไนลอน  เป็นต้น
               3.  เศษวัสดุ   มีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์  เช่น  เศษผ้า  เศษไม้  เศษโลหะ  เศษหนัง  เศษพลาสติก  เศษกระดาษ  เป็นต้น

          หลักในการเลือกวัสดุและเศษวัสดุมาใช้ในงานประดิษฐ์  มีดังนี้
          1.  ใช้วัสดุให้ตรงและเหมาะสมกับชนิดของงานประดิษฐ์
          2.  ใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น
          3.  ใช้วัสดุที่ปลอดภัย  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้
          4.  ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและทนทาน

          2.  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์  สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน  ดังนี้
               1.  เครื่องมือที่ใช้วัด  ได้แก่  ไม้บรรทัด  ไม้ฉาก  ไม้ครึ่งวงกลม  วงเวียน
               2.  เครื่องมือที่ใช้ตัด  ได้แก่  กรไกร  มีดเหลา  คัตเตอร์
               3.  เครื่องมือที่ใช้เจาะ  ได้แก่  เหล็กแหลม  ตะปู
               4.  เครื่องมือที่ใช้ตกแต่ง

     3.  การออกแบบและกระบวนการทำงานประดิษฐ์
          การนำวัสดุเหลือใช้ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  เช่น  เปลือกไข่  ฟางข้าว  เมล็ดพืช  กระดาษ  ขวดพลาสติก  กระป๋องน้ำอัดลม  เป็นต้น  มาออกแบบสร้างสรรค์และประดิษฐ์เป็นของใช้ต่าง ๆ นั้น  เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน  และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ด้วย
          1.  กระบวนการทำงานประดิษฐื   มีขั้นตอนดังนี้

          2.  หลักการออกแบบงานประดิษฐ์
               การออกแบบที่ดีนั้น  ควรคำนึงถึงหลักการออกแบบ  ดังนี้
               1.  หน้าที่ใช้สอย  การออกแบบงานประดิษฐ์จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม  และสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
               2.  ความแข็งแรงและปลอดภัย  งานประดิษฐ์บางงานต้องใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานมาก ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานประดิษฐ์นั้น
               3.  ความสะดวกสบายในการใช้งาน  การออกแบบงานประดิษฐ์จะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายในการหยิบใช้งาน
               4.  ความสวยงาม  การออกแบบงานประดิษฐ์ที่สวยงามน่าใช้จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ใช้และผู้พบเห็นได้
               5.  การดูแลรักษา  ควรออกแบบงานประดิษฐ์ให้ดูแลรักษาและซ่อมแซมได้ง่าย  รวมทั้งวิธีการทำความสะอาดที่สะดวกและรวดเร็วด้วย
          3.  กระบวนการเทคโนโลยี
               การออกแบบสิ่งต่าง ๆ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเทคโนโลยี  ซึ่งกระบวนการเทคโนโลยีเป็นการดำเนินงาน  และการปรับปรุงแก้ไขที่นำเอาวิทยาศาสตร์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้มากขึ้น
               ความสำคัญ  และประโยชน์ของกระบวนการเทคโนโลยี  มีดังนี้
               1.  ทำให้ได้ผลงานที่มีความสวยงาม  ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
               2.  ทำให้ได้ผลงานที่มีประโยชน์  สามารถนำไปใช้ได้จริง
               3.  ทำให้รู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน  และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้
               4.  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของทรัพยากร  เนื่องจากมีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
               5.  ช่วยให้การทำงานเป็นระบบระเบียบ  ตรงตามขั้นตอนที่วางไว้  และสามารถพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น
               กระบวนการเทคโนโลยี  มีขั้นตอนดังนี้
               1.  ค้นหาปัญหาหรือสาเหตุ
               2.  หาวิธีแก้ปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สุด
               3.  ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
               4.  ออกแบบ  และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
          4.  ประโยชน์ของการออกแบบ  ดังนี้
               1.  ช่วยถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของตนเอง  ให้ผู้ร่วมงานทราบและเข้าใจได้ง่าย
               2.  ช่วยเป็นแนวทางในการควบคุมการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
               3.  ช่วยฝึกนิสัยในการจัดลำดับขั้นตอนความคิดให้เป็นระบบ
               4.  ช่วยทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
               5.  ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนป้องกันความเสียหายจาการทำงานได้

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

              

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนสอบครูadmissions 59ad59admissions 58admissionsAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionsสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกอีโบล่าตึกถล่มkaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonksmart examssmartexamชุดข้อสอบมาตรฐาน 
กลับด้านบน