ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำควบกล้ำ

คำควบกล้ำ คือ คำที่มีพยัยชนะต้นสองตัวเรียงกัน ประสมสระเดียวกัน และอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองตัวพร้อมกัน พยัยชนะตัวควบ มี 3 ตัว คือ ร ล และว คำควบกล้ำ เเบ่งออกเป็ฯ 2 ชนิดได้แก่ คำควบเเท้ และคำควบไม่เเท้

1. คำควบแท้ คือ คำที่มีพยัญชนะตัวหลังเป็น ร ล ว ประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านจะออกเสียงพยัญชนะทั้ง 2 ตัว พร้อมกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
     1.1 พยัญชนะตัวหน้า คือ ตัว ก ข ค ต ป พ ควบกับ ตัว ร เช่น
กรอบ ขรุขระ ครู เตรียม ปรับปรุง แพรวพราว
     1.2 พยัญชนะตัวหน้า คือ ตัว ก ข ค ป ผ พ ควบกับ ตัว ล เช่น
กลอง ขลุ่ย คลาน ปลอมแปลง แผล พลาด
     1.3 พยัญชนะตัวหน้า คือ ตัว ก ข ค ควบกับตัว ว เช่น
กวาง ขวาน ควาย

2. คำควบไม่แท้ คือ คำที่พยัยชนะต้นควบกับตัว ร แต่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียว หรือออกเสียงเปลี่ยนไปเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
      2.1 พยัญชนะตัวหน้าเป๋นตัว จ ซ ศ ส ควบกับตัว ร จะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้น ไม่ออกเสียง ร ควบ เช่น
จร จริง อ่านว่า จิง
ศร เศร้า อ่านว่า เส้า
ซร ไซร้ อ่านว่า ไซ้
สร สร้อย อ่านว่า ส้อย
      2.2 พยัญชนะตัวหน้าป็นตัว ท ควบกับตัว ร จะออกเสียงเป็น ซ เช่น
ทร ทราบ อ่านว่า ซาบ
ทร ไทร อ่านว่า ไซ
ทร อินทรีย์ อ่านว่า อิน-ซี
พุทรา อ่านว่า พุด-ซา

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง