ความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล

ความเป็นมาของกีฬาแชร์บอล

กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาพื้นฐานของกีฬาประเภทอื่น ๆ เช่น บาสเกตบอล  เนตบอล  แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่ากีฬาแชร์บอลมีกำเนิดหรือเล่นกันมาตั้งแตเมื่อใด  กีฬาแชร์บอลนิยมเล่นและจัดการแข่งขันกันในระดับโรงเรียน เพราะเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่นำมาใช้ในการออกกำลังกายได้อย่างดี  ให้ความสนุกสนาน  ตื่นเต้นเร้าใจทั้งผู้ดูและผู้เล่น  สามารถเล่นบนพื้นที่จำกัดและเล่นได้ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถเล่นได้ทุกเพศ  ทุกวัย กติกาการแข่งขันกไม่ยุ่งยากซับซ้อน  อีกทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย  อุปกรณ์ก็มีราคาถูกและหาได้ง่าย 

           ปัจจุบันกีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย   ไม่เพียงแตเล่นหรือแข่งขันภายในโรงเรียนเท่านั้น  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างก็ให้ความสนใจนิยมเล่นกัน  และมีการแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน   เนื่องจากสามารถเป็นสื่ออยางหนึ่งที่จะช่วยให้เชื่อมความสามัคคีระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง