ประโชน์ของการเล่นแชร์บอล

การเล่นแชร์บอลทุกชนิดทุกประเภทมีประโยชน์ทั้งนั้น เพราะทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม กีฬาแชร์บอลจึงเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นได้รับประโยชน์ด้านอื่น อีกดังนี้

      1. ทักษะพื้นฐานต่างๆ จากการฝึกและการเล่นแชร์บอล  สามารถนำไปประยุกต์ใช้เล่นกับกีฬาชนิดอื่นได้

      2. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

      3. ทำให้ผู้เล่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

      4. ทำให้ผู้เล่นมีความคล่องแคล่ว  ว่องไว  และมีความอดทนเป็นอย่างดี

     5. ทำให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น

      6.ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

      7. ช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นมีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างยิ่งขึ้น

      8. นำความรู้และทักษะ ต่าง ๆ ไปเล่นเพื่อออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพในเวลาว่างได้

       9.เป็นสื่อกลางก่อให้เกิดสังคม  ความสามัคคีในหมู่คณะ และรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง