สคส.พระราชทาน ฉบับที่ 7
ปรัชญาชีวิตและค่านิยมที่แฝงไว้ใน สคส.พระราชทานฉบับที่7