ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ปริศนาคำทาย

ปริศนาคำทาย เป็นการทายปัญหา โดยใช้ภาษาหรือถ้อยคำอธิบายสิ่งที่ต้องการจะทาย ซึ่งมีคำขึ้นต้นหรือลงท้ายว่า "อะไรเอ่ย" เช่น

อะไรเอ่ย ยุ่งเหมือนใยบัว มีตัวอยู่ตรงกลาง
เฉลย แมงมุมชักใย

อะไรเอ่ย หน้าตา ตัวตนไม่เหมือนคนซักนิด แต่พูดได้เหมือนคนไม่มีผิด
เฉลย วิทยุ

การเล่นปริศนาคำทาย ช่วยทำให้ผู้ทายและผู้ต้อบได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และได้ฝึกทักษะการคิด นอกจากนี้ ยังทำให้เป็นผู้ที่ช่างสังเกต และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาอีกด้วงย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง