แรงเสียดทาน

แรงเสียดทาน

แรงเสียดทานคืออะไร  
แรงเสียดทาน (Frictional force) คือแรงที่เกิดจากผิวสัมผัสของวัตถุ 2ชนิดเมื่อวัตถุถูกแรงมากระทำ มีทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานมี 2 ชนิดคือ
1. แรงเสียดทานสถิต
2. แรงเสียดทานจลน์

แรงเสียดทานสถิต (Static Frictional Force) เกิดจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุแต่แรงที่มากระทำนั้นมีคำน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตวัตถุจึงไม่เคลื่อนที่ แรงเสียดทานสถิตมีค่าตังแต่ 0 จนถึงคำมากที่สุด (วัตถุเริ่มเคลื่อนที่) เช่น ออกแรงกระทำกับมวลแล้ววัตถุเริ่มเคลื่อนที่ เราสามารถหาคำแรงเสียดทานจลน์จากอัตราส่วนระหว่างแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ต่อแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ เขียนเป็นสมการได้คือ
    fs = msN
    เมื่อ fs คือแรงเสียดทานสถิต
    ms คือสัมผัสประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต
    N คือแรงปฏิก
    
แรงเสียดทานจลน์  (Kinetic Frictional Force) เกิดจากมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เราสามารถหาคำแรงเสียดจลน์จากอัตราส่วนระหว่างแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ต่อแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ เขียนเป็นสมการได้คือ
    fk   = mN
    เมื่อ fk  คือแรงเสียดทานสถิต
    mk คือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิต
    N คือแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อวัตถุ

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง