ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เพลงช้างน้อยน่ารัก บันทึกสอนสด โดยครูกฤษฎ์พลัฏฐ์ มีศรี
วีดิทัศน์  เพลงช้างน้อยน้ารัก  จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  ร่วมกับหนังสือเรียนภาษาพาที  บทที่  ๑๑  ชั้นปรถศึกษาปีที่ ๑  นักเรียนสนุก  เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง