ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์

คำที่ประวิสรรชนีย์ คือ คำที่นำพยัญชนะมาประสมกับสระอะ โดยเขียนสระอะ ไว้หลังพยัญชนะ เช่น
มะเขือ มะระ มะม่วง มะละกอ ตะกร้า

คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ คือ คำที่อ่านออกเสียง อะ แต่ไม่เขียนสระอะ ไว้ข้างหลังพยัญชนะ เช่น
องุ่น สบู่ จรวด สมุด ฝรั่ง ศาสนา พญานาค อาขยาน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.