ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

คำที่ใช้ รร

รร เรียกว่า ร หัน เป็ฯพยัญชนะ ร  2 ตัว เขียนติดกัน

การอ่านคำที่ใช้ รร มีดังนี้
1. เมื่อ รร อยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกด ให้ออกเสียงเป็น อัน เช่น
บรรจง อ่านว่า บัน-จง
พรรษา อ่านว่า พัน-สา
กรรไกร อ่านว่า กัน-ไกร
บรรทัด อ่านว่า บัน-ทัด

2. เมื่อ รร อยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้ออกเสียงเป็น อั กับตัวสะกดนั้นๆ เช่น
กรรม อ่านว่า กัม (กำ)
วรรค อ่านว่า วัก
พรรค อ่านว่า พัก
ธรรม อ่านว่า ทัม (ทำ)

3. ถ้า รร อยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกด แต่มีการันต์กำกับอยู่ที่ตัวสะกด ให้ออกเสียงเป็น อัน เช่น
สวรรค์ อ่านว่า สะ-หวัน
สร้างสรรค์ อ่านว่า ส้าง-สัน
ครรภ์ อ่านว่า คัน
อัศจรรย์ อ่านว่า อัด-สะ-จัน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง