ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การอ่านจับใจความสำคัญ

การอ่านจับใจความสำคัญ ผู้อ่านต้องสรุปเนื้อหาและแนวคิดของเรื่องได้ และต้องสามารถตอบคำถามหรือเล่าเรื่อง ด้วยภาษาของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้อย่างเข้าใจ

หลักในการอ่านจับใจความสำคัญ
1. มีสมาธิความตั้งใจในการอ่าน
2. ตั้งคำถามในขณะที่อ่าน เพื่อช่วยให้สรุปเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนี้ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
3. ฝึกตั้งคำถามและคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่าน ในขณะที่อ่านจับใจความสำคัญ เพื่อช่วยให้สติปัญหาเฉียบเเหลม เช่น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น อะไรเป็นสาเหตุ การกระทำเช่นนั้นดีหรือไม่ ถ้าเป็นนักเรียนจะทำอย่างไร
4. จดบันทึกเนื้อหาสำคัญเพื่อช่วยในการจำ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง