ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การผันวรรณยุกต์กับอักษรต่ำ

อักษรต่ำมี 24 ตัว มีตัวอักษรที่ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันรวม 23 ตัว ได้แก่ ค ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

อักษรต่ำ มีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ ดังนั้นการผันวรรณยุกต์กับอักษรต่ำ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1) คำที่มพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำที่ประสมกับสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกด หรือประสมกับสระเสียงสั้นและมีตัวสะกดในมาตรา กง กน กม เกย เกอว ผันได้ 3 เสียง คือ สามัญ โท และตรี เช่น
คำว่า คา = คา - ค่า ค่า -
       นิว = นิว - นิ่ว นิ้ว -
2) คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำที่มีตัวสะกดในมาตรา กก กด กบ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
      2.1 คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำที่มีตัวสะกดในมาตรา กก กด กบ และประสมสระเสียงสั้น ผันได้ 3 เสียง คือ โท ตรี และจัตวา เช่น คำว่า คัด = -  -  คั่ด คัด คั๋ด
       คบ = -  - ค่บ คบ ค๋บ
      2.2 คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำที่มีตัวสะกดในมาตรา กก กด กบ และประสมสระเสียงยาวผันได้ 3 เสียง คือ โท ตรี และ จัตวา เช่น
คำว่า คาบ = -  - คาบ ค้าบ ค๋าบ
       คอก = -  - คอก ค้อก ค๋อก

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง