ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การพูดขอร้องให้คนอื่นปฏิบัติตาม

การพูดขอร้องให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม คือ การพูดประโยคที่ผู้พูดต้องการขอร้อง หรือชักชวนให้ผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ตนเองต้องการซึ่งมักจะมีคำว่า ช่วย โปรด กรุณา อยู่หน้าประโยคเพื่อแสดงอาการขอร้องและชักชวน เช่น

โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด
กรุณาปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ
โปรดปิดไปทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง