ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การผันวรรณยุกต์กับอักษรสูง

อักษรสูงมี 11 ตัว ได้แก่ ข ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
อักษรสูงมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวา การผันวรรณยุกต์กับอักษรสูงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

5.1 แบบไม่มีตัวสะกดผันได้ 3 เสียง คือ เอก โท และจัตวา เช่น
คำว่า เขา = - เข่า เข้า - เขา
       เสือ = - เสื่อ เสื้อ - เสือ
5.2 แบบมีตัวสะกด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงที่ใช้ใตราสะกดกง กน กม เกย เกอว จะผันได้ 3 เสียง คือ เอก โท และจัตวา เช่น
คำว่า หาม = - ห่าม ห้าม- หาม
       ผง = - ผ่ง ผ้ง - ผง
2. คำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงที่ใช้มาตราสะกด กก กด กบ จะผันได้ 2 เสียง คือ เอก โท เช่น
คำว่า ขัด = - ขัด ขั้ด - - 
       ฉก = - ฉก ฉ้ก - -

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง