ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (Alphabets)

ตัวอักษร (Alphabets)


ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital Letters)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ตัวพิมพ์เล็ก (Small Letters) 

 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zการอ่านตัวอักษรA  a   อ่านว่า เอ

ฺฺB  b   อ่านว่า บี

C  c   อ่านว่า ซี

D  d   อ่านว่า ดี

E  e   อ่านว่า อี

F  f    อ่านว่า เอฟ

G  g   อ่านว่า จี

H  h   อ่านว่า เอช

I   i     อ่านว่า ไอ

J  j     อ่านว่า เจ

K  k    อ่านว่า เค

L  l     อ่านว่า แอล

M  m   อ่านว่า เอ็ม

N  n   อ่านว่า เอ็น

O  o   อ่านว่า โอ

P  p   อ่านว่า พี

Q  q   อ่านว่า คิว

R  r   อ่านว่า อาร์

S  s   อ่านว่า เอส

T  t    อ่านว่า ที

U  u   อ่านว่า ยู

V  v   อ่านว่า วี

W  w  อ่านว่า ดับบิว หรือ ดับเบิ้ลยู

X  x    อ่านว่า เอ๊กซ์

Y  y    อ่านว่า วาย

Z  z    อ่านว่า แซด