ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

สระในภาษาไทย

สระ แบ่งตามการออกเสียง เป็นสระเสียงสั้น และสระเสียงยาว

สระเสียงสั้นมี 18 เสียง ได้แก่ อะ  อึ อุ เอะ แอะ โอะ เอาะ เออะ เอียะ เอือะ อัวะ ฤ ฦ อำ ไอ ใอ เอา
สระเสียงยาว มี 14 เสียง ได้แก่ อา อี อื อู เอ แอ โอ ออ เออ เอีย เอือ อัว ฤา ฦา

การใช้สระในภาษาไทย แบ่งเป็น 3 แบบ เช่น
2.1 แบบคงรูป คือ นำไปประสมกับพยัญชนะโดยไม่เปลี่ยนรูป เช่น
     ด + อำ = ดำ
     ต + เเอะ = แตะ
     ต + อา = ตาเสือ
     ส + เอือ = เสือ

2.2 แบบเเปลงรูปหรือเปลี่ยนรูป คือ รูปสระบางตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อมีตัวสะกด เช่น
     ร + อะ + ก = รัก
     ห + เอะ + น = เห็น
     ด + ออ + น = เดิน
     ข + แอะ + ง = แข็ง

2.3 แบบลดรูป คือ รูปสระบางตัวจะหายไป เมื่อนำสระมาประสมกับพยัญชนะและตัวสะกด เช่น
     ม + โอะ + ด = มด
     พ + ออ + ร = พร
     ข + เออ + ย =เขย
     ส + อัว + ย = สวย

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง