ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การประสมคำ

การประสมคำ คือ การนำพยัญชนะกับสระมารวมกันเป็นคำ

ตา = ต + อา
อ่านว่า ตอ-อา -ตา
ดู = ด + อู
อ่านว่า ดอ-อู -ดู
หู = ห + อู
อ่านว่า หอ อู หู
มา = ม + อา
อ่านว่า มอ-อา -มา
อา = อ + า
อ่านว่า ออ-อา-อา

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง