ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราแม่กด

มาตราแม่กด คือ คำที่ประสมกับสระต่างๆ และมี ด เป็นตัวสะกด เช่น

ชิด = ช + อิ + ด
มัด = ม + อะ + ด
ลาด = ล + อา + ด
แปด = ป + แอ + ด

นอกจากนี้ คำที่ประสมสระต่างๆ และมี จ ข ซ ฎ ฏ ฐ ต ถ ท ธ ฑ ฒ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด และอ่านออกเสียงอย่าง ด สะกด ก็เป็นคำที่อยู่ในมาตราเเม่กด ด้วย เช่น

บวช = บ + อัว + ช อ่านว่า บวด
กฎ = ก = โอะ + ฎ อ่านว่า กด
อูฐ = อ + อู + ฐ อ่านว่า อูด
ก๊าซ = ก + อา + ซ ไม้ตรี ก๊าด
อากาศ = อ + อา + ก + อา + ศ อ่านว่า อา-กาด
ตำรวจ = ต + อำ + ร + อัว + จ อ่านว่า ตำ-หรวด
เมตตา = ม + เอ + ต + ต + อา อ่านว่า เมด-ตา
โอกาส = อ + โอ + ก + อา + ส อ่านว่า โอ-กาด
ปราสาท = ปร + อา + ส + อา + ท อ่านว่า ปรา-สาด

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง