รู้จักงานช่างและงานประดิษฐ์

รู้จักงานช่างและงานประดิษฐ์

     1.  ความหมายและความสำคัญของงานช่างและงานประดิษฐ์
         
งานช่าง  หมายถึง  การนำวัสดุ  เศษวัสดุ  หรือสิ่งของต่าง ๆ มาดัดแปลงซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นมาใหม่  เพื่อทำให้เกิดประโยชน์  และสามารถใช้สิ่งของเหล่านั้นได้ยาวนานขึ้น
          งานประดิษฐ์  หมายถึง  การนำเศษวัสดุหรือวัสดุต่าง ๆ มาดัดแปลงและประกอบกันให้เกิดประโยชน์เป็นของเล่น  ของใช้  หรือของประดับตกแต่ง
          ความสำคัญของงานช่างและงานประดิษฐ์  ดังนี้
          1.  นำวัสดุที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่นำไปทิ้ง  เช่น  ขวดพลาสติก  กล่องกระดาษ  เศษไม้  หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว  เราสามารถนำมาประดิษฐ์  ดัดแปลงเป็นของเล่น  ของใช้  หรือของประดับตกแต่งได้  ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรทางหนึ่ง
          2.  ช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดจินตนาการ  สามารถคิดดัดแปลงสิ่งของเป็นรูปทรงต่าง ๆ หรือประดิษฐ์สิ่งของชิ้นเดียวแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง  เป็นต้น
          3.  ทำให้มีของเล่น  ของใช้  และของประดับโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ
          4.  รู้จักเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          5.  เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้

     2.  วัสดุและเศษวัสดุที่ใช้ในงานช่าง  และงานประดิษฐ์
         
ทุกวันนี้รอบตัวเรามีวัสดุและเศษวัสดุมากมาย  ถ้าเรานำวัสดุและเศษวัสดุเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็นของเล่น  ของใช้  หรือของประดับตำแต่งก็จะเป็นประโยชน์มาก
          วัสดุ  หมายถึง  วัตถุต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานระยะเวลาสั้น ๆ เช่น  ขวดพลาสติก  ถ้วยกระดาษ  กระป๋องนม  กล่องกระดาษ  เป็นต้น
          เศษวัสดุ  หมายถึง  สิ่งของต่าง ๆ ที่เหลือใช้  เช่น  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษไม้  เป็นต้น
          ในการนำวัสดุต่าง ๆ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของนั้น  เราควรเก็บและแยกประเภทของวัสดุต่าง ๆ ไว้ก่อน  เพื่อจะได้สะดวกต่อการนำมาใช้ประโยชน์
          วัสดุแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้  ดังนี้
          2.1  ประเภทกระดาษ
                 วัสดุที่เป็นกระดาษ  เช่นปฏิทิน  กล่องกระดาษ  หนังสือพิมพ์  แก้วกระดาษ  แกนกระดาษชำระ  สมุดการบ้านเก่า ๆ กระดาษห่อของขวัญที่ใช้แล้ว  เป็นต้น
                 วิธีเก็บ
                 1.  กล่องกระดาษให้คลี่ออกแล้วพับให้แบน  แล้วเก็บซ้อนกัน
                 2.  แก้วกระดาษ  ต้องล้างให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้ง  แล้วเก็บวางซ้อนกัน
                 3.  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  หรือสมุดเก่า ๆ ให้ซ้อนกันไว้เป็นตั้ง ๆ โดยแยกประเภทของหนังสือ
                 4.  แกนกระดาษชำระ  ให้เอาเชือกร้อยเป็นพวงแล้วใส่ลังไว้
                 5.  กระดาษห่อของขวัญและปฏิทิน  ให้ม้วนแล้วเก็บไว้ในกล่องหรือลัง

เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน
     การนำวัสดุประเภทกระดาษมาใช้อย่างคุ้มค่า  เป็นการช่วยอนุรักษ์ต้นไม้วิธีหนึ่ง

          2.2  ประเภทแก้ว
                 วัสดุประเภทแก้ว  เช่น  ขวดแก้ว  โหล  ลูกแก้ว  กระจก  เป็นต้น
                 วิธีเก็บ
                 1.  ล้างขวดหรือสิ่งของนั้นให้สะอาด
                 2.  เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง
                 3.  ถ้าเป็นขวดแก้วสวย ๆ อาจวางเรียงไว้ที่ชั้นวางของก็ได้
                 4.  หาเศษกระดาษมารองหรือพัน  เพื่อป้องกันการกระทบกันแตกแล้วเก็บใส่ลัง

          2.3  ประเภทโลหะ
                 วัสดุประเภทโลหะ  เช่น  ลวด  ลูกกุญแจ  ตะปู  ฝาขวดน้ำอัดลม  หรือกระป๋องชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
                 วัสดุประเภทนี้ควรเก็บไว้ที่แห้ง  เพื่อป้องกันการเกิดสนิม
                 วิธีเก็บ
                 1.  เส้นลวดให้ม้วนเก็บแล้วแขวนไว้
                 2.  ตะปูให้เก็บใส่กล่องกระปุกที่แห้ง  หรือใช้กระดาษห่อไว้
                 3.  กระป๋องชนิดต่าง ๆ ล้างให้สะอาด  เช็ดให้แห้ง  แล้วใส่ลังไว้
                 4.  ฝาขวดน้ำอัดลมล้างให้สะอาด  แล้วเก็บใส่กระปุกหรือกล่อง

          2.4  ประเภทพลาสติก
                 วัสดุประเภทพลาสติก   เช่น  ขวดพลาสติก  หลอดดูด  ถุงพลาสติก  กล่องพลาสติก  กระดุม  ผ้าพลาสติก  เป็นต้น
                 วิธีเก็บ
                 1.  ขวดพลาสติก  ล้างให้สะอาดแล้วใส่ลังไว้
                 2.  ถุงพลาสติก  พับเก็บให้เรียบร้อย  แล้วใส่ถุงไว้
                 3.  หลอดดูด  ล้างให้สะอาดแล้วเก็บใส่กระบอกหรือใส่ถุงไว้
                 ไม่ควรเก็บวัสดุที่เป็นพลาสติกไว้ในที่มีอากาศร้อนจัด  เพราะพลาสติกอาจละลายจนเสียรูปทรงได้นะค่ะ

          2.5  ประเภทผ้า
                 วัสดุประเภทผ้า  ได้แก่  เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้า  เศษผ้าลายดอก  เศษผ้าลูกไม้  ผ้าที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ เป็นต้น
                 วิธีเก็บ
                 1.  ซักผ้าที่จะเก็บให้สะอาด  นำไปผึ่งแดดให้แห้ง
                 2.  แยกผ้าประเภทสี  หรือดอกเดียวกันไว้ด้วยกัน
                 3.  พับใส่ถุงหรือลังให้เรียบร้อย

          2.6  ประเภทอื่น ๆ
                 วัสดุประเภทอื่นๆ เช่น  ขนนก  เศษไม้  ส่วนต่าง ๆ ของพืช  เปลือกหอย  ก้อนหินสวยๆ ดินน้ำมัน  เชือก  ดินเหนียว  เป็นต้น
                 วิธีเก็บ
                 1.  เปลือกหอยและก้อนหิน  ล้างให้สะอาด  แล้วแยกเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงไว้
                 2.  ดินเหนียว  ดินน้ำมัน  เศษไม้  และขนนก  แยกเก็บใส่กล่องหรือใส่ถุงไว้
                 3.  เชือก  ให้ม้วนเก็บให้เรียบร้อยแล้วแขวนไว้
                 4.  ดอกไม้และใบไม้  ใช้สมุดเล่มหนา ๆ วางทับไว้หลาย ๆ วันจนแห้งและแบน  แล้วนำมาเก็บไว้ใสสมุดสำหรับเก็บดอกไม้และใบไม้แห้ง  หรืออาจเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ได้

เกร็ดน่ารู้คู่บ้าน
     การทำดอกไม้แห้งให้คงรูปเป็นดอกเหมือนเดิม  ให้มัดดอกไม้รวมเป็นกำแล้วแขวนห้อยหัวไว้จนกว่าดอกไม้จะแห้งสนิท  (อย่างน้อยประมาณ 1 อาทิตย์)  แล้วจึงนำดอกไม้ไปเก็บ

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ . การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 . พิมพ์ครั้งที่ 3 . กรุงเทพ ฯ : อักษรเจริญทัศน์

 

 

 

 

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน