ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

มาตราเเม่กม

มาตราเเม่กม
มาตราเเม่กม คือ คำที่สะกดกับสระต่างๆ และมี ม เป็นตัวสะกด เช่น

โฉม = ฉ + โอ + ม
ชิม = ช + อิ + ม
ตาม = ต + อา + ม
ปุ่ม = ป + อุ + ม + ไม้เอก
น้อม = น + ออ + ม + ไม้โท

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป. 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง