ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ท่านาฏศิลป์ ตอน ท่ากวาง
คุณครูนา (ครูมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมแบ่งปันคลิปความรู้ ท่ารำ นาฏศิลป์ ตอน ท่ากวาง
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง