การจัดสวนถาดแบบโหลแก้ว 1/6
การจัดสวนถาดและสวนโหลแก้ว ตอน การจัดสวนถาดแบบโหลแก้ว
สาธิตโดย อ. สุรยุทธ์ เพ็ชรพลาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง