การจัดพานรับน้ำสังข์ 4/5
การจัดพานรับน้ำสังข์
สาธิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง