เพลง Verb

เนื้อเพลง  Verb

*Verbs เราคงต้องดูจาก voice และ tense
เราคงต้องดู helping verbs ต้องดูที่ non-finite verbs
พร้อมทั้ง verb suffixes : -en ,-ize, -ify,-ate.

verbs เราคงต้องดู helping verbs
ก็เพราะพวกมันมักตามด้วย verbs verbs แท้ๆนั่นไง

Can , could, may, might, will, would, shall, should,Ought to, be going to,
Had better, must, have to, used to, Would rather and to do
Verb to have พร้อมทั้ง verb to be ดูให้ดี มี verb
มี verbs แท้ตามมา

ving, ved, infi, to infi : are the non-finite verbs.
You deserve to know to find verbs.

Having been unable to cut the trees, the criminals had failed to have destroyed the nation.
I saw them cry when they got caught.
Can you see the non-finite verbs hidden out there ?

Verb suffixes : en, ize, ify, ate
Shorten, realize, identify, motivate

VT, VI , Linking verbs are the three types
of verbs, main verbs นะเธอ ท่องไป

(ซ้ำ *)


ขอขอบคุณ Enconcept E-Academy

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง