หลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2/2
โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา (One School One Innovation)
ผลงานระดับเหรียญทองปี 2550
ชื่อผลงาน หลักสูตรบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนานวัตกรรมโดย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา