พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๖  พระราชบิดาแห่งการลูกเสือไทย
-  พระราชสมภพเมื่อวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๔๒๓  ได้รับพระราชทานนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
-  เมื่อทรงพระเยาว์ได้ศึกษาวิชาภาษาไทยกับพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย  อาจารยางกูร)  จนแตกฉาน
-  พระชนมายุ  ๑๔  พรรษา  ก็เสด็จไปศึกษาต่อ  ณ  ประเทศอังกฤษเป็นเวลา  ๙  ปี
-  เมื่อพระชนมายุได้  ๓๐  พรรษา ก็เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ  เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๕๓  ทรงพระนามว่า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
-  พระองค์ทรงครองราชย์ได้  ๑๖ ปี ก็เสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๖๘  รวมพระชนมายุได้  ๔๖  พรรษา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่  ๖  แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  และทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่  ๕)  กับสมเด็จพระนางเจ้าศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี)  ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๔๒๓  ได้รับพระราชทานนามว่า  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๗  ทรงได้รับสถาปนาเป็น "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร"

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ  ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ตลอดรัชสมัยของพระองค์  ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติไว้หลายด้านด้วยกัน  พระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียงแค่  ๑๖  ปี  ก็เสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๖๘  รวมพระชนมายุได้ ๔๖ พรรษา

เพื่อระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รัฐบาลและประชาชน  จึงร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของล้นเกล้ารัชกาลที่  ๖  ประดิษฐานไว้หน้าสวนลุมพินี  กรุงเทพมหานคร  และคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกับคณะลูกเสือทั่วราชอาณาจักรได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ไว้  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์อีกแห่งหนึ่งด้วย

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ
    ด้านการปกครอง

๑.  ทรงปลูกฝังความรู้สึกรักชาติให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทย
๒.  ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น  เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๕๔
๓.  ทรงตั้งกองลูกเสือขึ้น  เมื่อวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๕๔
๔.  ทรงตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองขึ้น  เพื่อให้เป็นนครตัวอย่างของการปกครองแบบประชาธิปไตย
    ด้านการทหาร
๑.  ทรงตั้งสภาป้องกันพระราชอาณาจักร  กระทรวงทหารเรือ
๒.  ทรงตั้งกองบินกองทัพบก (ปัจจุบัน คือ กองทัพอากาศ)
๓.  ทรงสร้างเรือรบและจัดหายุทโธปกรณ์อันทันสมัยมาใช้
    ด้านการคมนาคม
๑.  ทรงตั้งกรมอากาศยานขึ้น
๒.  ทรงตั้งสถานีวิทยุโทรเลขที่กรุงเทพฯ (ตำบลศาลาแดง)  และที่จังหวัดสงขลา
๓.  ทรงตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นเมื่อ  พ.ศ.๒๔๖๐
    ด้านการศึกษา
๑.  ทรงปรัปรุงโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจนพัฒนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
๒.  ทรงตั้งกรมมหาวิทยาลัย
๓.  ทรงตั้งโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนพาณิชยการ  โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม
๔.  ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา  พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์
    ด้านเศรษฐกิจ
๑.  ทรงจัดตั้งคลังออมสินขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖
๒.  ทรงตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์
๓.  ทรงตั้งกรมสรรพากร  และกรมตรวจเงินแผ่นดิน
    ด้านสาธารณสุข
๑.  โปรดให้ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๒.  ทรงตั้งสถานเสาวภา  และกรมสาธารณสุข
๓.  ทรงเปิดการประปา
    ด้านต่างประเทศ
ทรงนำชาติไทยเข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่  ๑  โดยอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นฝ่ายชนะ  ทำให้สามารถเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมดาได้  เช่น สนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บภาษี  และสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
    ด้านวรรณคดี
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือต่างๆ  บทความ  บทกวี  บมละคร  เรื่องสั้น  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองเป็นจำนวนประมาณ  ๒๐๐  เรื่อง  ด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านนี้ประชาชนจึงได้ขนานนามพระองค์ว่า  สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า


การพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมรพระราชดำริว่า  วิธีการลูกเสือตามแบบของลอร์ด  เบดาน  โพเอลล์  สามารถนำมาใช้ปลูกฝังเด็กไทยให้เกิดความรักชาติบ้านเมือง  และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้  จึงทรงจัดให้มีกองลูกเสือสำหรับเด็กชายขึ้น  แต่ทรงวิตกว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์และกิจการของลูกเสือดีพอ  อาจทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นได้ เพราะประชาชนอาจเข้าใจผิดคิดว่า  การฝึกลูกเสือคือ  การเป็นทหารนั่นเอง

ดังนั้น  พระองค์จึงทรงทดลองจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นมาก่อน  เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๕๔  โดยทรงนำพวกมหาดเล็กของพระองค์ที่พระราชวังสราญรมย์  และพระราชวังสนามจันทร์มาฝึกยุทธวิธีในการรบ  การสอดแนมตามหลักวิชาการทหารก่อนต่อมาทรงเห็นว่า  ประชาชนเริ่มให้การยอมรับ  จึงทรงขยายกองเสือป่าไปทั่วราชอาณาจักร

กองเสือป่าที่ตั้งขึ้นนี้มีพระองค์ทรงเป็นบังคับบัญชา  ทุกคนที่เข้าประจำการต้องเข้าพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา  ซึ่งได้ทำพิธีครั้งแรก  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๕๔

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองเสือป่า
๑.  ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒.  ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
๓.  ปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
๔.  เป็นกำลังสำรองเมื่อเกิดศึกสงคราม  และคอยช่วยเหลือราชการในกิจการต่างๆ

เมื่อพระองค์ทรงเห็นว่า  ประชาชนเริ่มให้การยอมรับในกิจการของกองเสือป่าจึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองลูกเสือสำหรับเด็กชายขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  (ปัจจุบันคือ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย)  เมื่อวันที่  ๑  กรกฏาคม  พ.ศ.๒๔๕๔  มีชื่อว่า  กองลูกเสือกรุงเทพฯ  ที่ ๑  และได้พระราชทานคำขวัญให้ว่า  เสียชีพอย่าเสียสัตย์

กองลูกเสือกรุงเทพฯ ที่ ๑  ได้ทำพิธีเข้าประจำกอง  เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๕๔  พระองค์ได้ทรงพระราชทานนามกองลูกเสือกองนี้ว่า  กองลูกเสือหลวง

เป้าหมายในการฝึกอบรมกองลูกเสือ
๑.  เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อผู้ทรงดำรงรัฐสีมาอาณาจักรโดยต้องตามนิติประเพณี
๒.  เพื่อปลูกฝังความรักชาติบ้านเมืองและนับถือพระศาสนา
๓.  เพื่อปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะและไม่ทำลายซึ่งกันและกัน

การดำเนินการลูกเสือในระยะแรกนั้น  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบังคับบัญชาด้วยพระองค์เอง  เป็นต้นว่า  ทรงตราระเบียบข้อบังคับในการฝึกอบรมขึ้นเป็นแบบแผน  ทรงตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติขึ้น  โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก  สมเด็จฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นอุปนายก นับตั้งแต่นั้นมา  กิจการลูกเสือก็เจริญก้าวหน้าแพร่หลายไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  จนตราบเท่าทุกวันนี้

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน