ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ตอน ตัวอักษร

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ตอน ตัวอักษร

อักขระภาษาฝรั่งเศส (L'alphabet français)
a อ่านว่า อา
b อ่านว่า เบ
c อ่านว่า ท์เซ
d อ่านว่า เด
e อ่านว่า เออ (ห่อปาก)
f อ่านว่า แอ็ฟ
g อ่านว่า เช
h อ่านว่า อาช
i อ่านว่า อี
j อ่านว่า ฌี
k อ่านว่า กา
l อ่านว่า แอล
m อ่านว่า แอ็ม
n อ่านว่า แอ็น
o อ่านว่า โอ
p อ่านว่า เป
q อ่านว่า กูว์
r อ่านว่า แอร์
s อ่านว่า แอส
t อ่านว่า เต
u อ่านว่า อู
v อ่านว่า เว
w อ่านว่า ดุบเบลอะเว
x อ่านว่า อิกซ์
y อ่านว่า อีแกร็กซ์
z อ่านว่า แซด

สระ (Les voyelles)
ได้แก่ a,e,i,o,u,y นอกนั้นเป็นพยัญชนะ (Les consonnes) H (อาช) แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ H muet และ H aspire
   1. H muet เช่นในคำว่า l'hopital โรงพยาบาล
      **เมื่อคำใดขึ้นต้นด้วย H muet แล้วมี articles definis (le, la, les)นำหน้า จะต้องลดรูป le, la เป็น l'ในการอ่านจะต้องอ่านเชื่อมเสียงกัน
   2. H aspire เช่นในคำว่า la haie รั้วต้นไม้
      **เมื่อคำใดขึ้นต้นด้วย H aspire แล้วมี articles definis (le, la, les)นำหน้าไม่ต้องลดรูป และไม่ต้องอ่านเชื่อมเสียง

ที่มา : http://th.wikibooks.org/wiki/ภาษาฝรั่งเศส

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง