รูปวงกลม (circle)

รูปวงกลมคือ รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน เรียกจุดนั้นว่า "จุดศูนย์กลาง"

ส่วนประกอบของวงกลม

2.1จุดศูนย์กลาง(central point of circle) จุดศูนย์กลางของวงกลม

2.2รัศมี(radiusZ) ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง

2.3เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter) เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

2.4คอร์ด(chord) เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง

2.5เซกเมนต์(segment) พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

2.6เซกเตอร์(segtor) พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

2.7อาร์ก(arc) ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง