การบวกเลขเร็ว

เกมส์การบวกเลขเร็วไว้เล่นกันกั บเพื่อนๆนะคะ

วิธีการ คือ เขียนเลข 3 ตัว แถวที่ 1 เช่น 568 แล้วแถวที่ 2 ก็ใส่เลขที่บวกกับเลขแถวที่ 1 แล้วได้ 9 ได้แก่ 431 โดยแถวที่ 3 และ 4 ก็ทำเช่นเดียวกัน เช่น แถวที่ 3 ใส่ 257 แถวที่ 4 ใส่เลข 742 ต่อจากนั้นใส่เลขแถวที่ 5 ลงไป เช่น 364 จากนั้นผลบวกก็ให้ลบเลขสุดท้ายของแถวที่ 5 คือ 4 ลบด้วยเลข 2 และลอกเลข 3 กับ 6 ลงมาจากนั้นนำเลข 2 ใส่ข้างหน้าเลข 3 กับ 6  ก็จะได้ลงบวกที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

568

431

257

742

364

-------

2362

=====

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง