ธนาคารขยะรีไซเคิล 1/2
การสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง ธนาคารขยะรีไซเคิล (Action Knowledge Recycle Bank)


ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร

โรงเรียนเมืองัววิทยาคาร ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวที่พลิกวิกฤตจากปัญหาขยะในชุมชนให้เป็นโอกาสทองของการพัฒนาการศึกษาและอาชีพไปพร้อม ๆ กัน


ข้อค้นพบ  :  ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา

ผลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนเมืองบัวใน ๖ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านที่ ๑, ๒, ๕, ๖, ๑๐ และหมู่ ๑๑ พบว่าในแต่ละวันมีขยะมูลฝอยทั้งจากรัวเรือน หนองน้ำภายในหมู่บ้าน ทิ้งตกค้างในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะดังกล่าวมีความหลากหลายในสัดส่วนที่แตกต่างกัน เช่น
     - ถุงพลาสติก ร้อยละ ๓๐
     - ขวดแก้ว ร้อยละ ๒๐
     - กระดาษ ร้อยละ ๑๐
     - โลหะ ร้อยละ ๑๐
     - กระป๋องเครื่องดื่ม ร้อยละ ๕
     - ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ร้อยละ ๑๐
     - เศษอาหารจากตลาดสดและร้านอาหาร ร้อยละ ๕
     - อื่น ๆ ร้อยละ ๑๐

ปัญหาขยะที่กำลังจะล้นชุมชนในอนาคต กำลังจะเป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของทุกคนในชุมชน ผู้บริหารคณะครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในชุมชนจึงเริ่มคิดที่จะป้องกันปัญหาขยะล้นชุมชนมิให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน โดยร่วมมือกันคิดหาแนวทางในการป้องกันปัญหา ดังกล่าวอย่างจริงจังขึ้น


การพัฒนานวัตกรรม

ภายหลังจากการปรึกษาหารือร่วมกันแนวคิดดี ๆ จากการะดมปัญหาของชุมชนจึงเกิดขึ้นด้วยกระบวนการของการปฏิบัติงานด้วยการจัดทำนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง ธนาคารขยะรีไซเคิล (Action Knowledge Recycle Bank) การจัดกระบวนการเรียนรู้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ซึ่งมีนายไพจิตร วสันตเสนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผดชอบในโครงการ โดยการช่วยกันคิดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา ๕ โครงการ ได้แก่
     - โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ปัญหาร่วมกัน
     - โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่องความสะอาดทั้งในบ้าน นอกบ้าน
     - โครงการยุวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม
     - โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของคนในชุมชนที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะที่ไร้มูลค่าแล้วให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
     - โครงการสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง "ชุมชนสะอาดน่าอยู่" เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านการศึกษาในระบบให้มีจิตสำนึกในการสร้างชุมชนแห่งความสุขขึ้นในสังคมของตนเอง

เพื่อเป็นการต่อเติมความฝันของทุกคนให้เป็นจริงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนนำรองในการจัดการขยะผ่านโรงเรียนและนักเรียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ในกรณีนี้โรงเรียนได้เริ่มจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง "ชุมชนสะอาดน่าอยู่" ขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการ โดยจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาเป็นรูปแบบของการศึกษาค้นคว้า

รูปแบบของการจำลองก็คือ กำหนดให้โรงเรียนเป็นตัวแทนของชุมชน ห้องเรียน คือ บ้าน ครู และผู้เรียนเป็นเจ้าของบ้าน โดยให้ทุกคนเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ จากรูปแบบเมืองจำลองดังกล่าว เมื่อมีขยะเกิดขึ้นแทนที่ทุกคนจะเผาหรือทิ้งให้เกิดเป็นมลพิษในชุมชนเหมือนที่เคยเป็นมา ก็ให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำยะรีไซเคิลไปขายไว้กับธนาคารขยะที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เมื่อธนาคารได้รับซื้อขยะไว้แล้ว ผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในเรื่องของการคัดแยกขยะ การนำขยะไปประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับ ของตกแต่งได้เรียนรู้การแยกประเภทของขยะ การจัดการขยะ การทำลายขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ


บทสรุปของความสำเร็จ

หลายคนคาดไม่ถึงว่าจากแนวคิดในเรื่องการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงธนาคารขยะรีไซเคิลจะสามารถเชื่อมโยงบูรณาการได้ทั้งกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมในชุมชน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการได้ในวิถีชีวิตจริงได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะรีไซเคิลของโรงเรียน การคัดแยกขยะ การนำวัสดุหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ การมีรายได้ระหว่างเรียนที่ได้จากการขายขยะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักการเก็บออม

ในส่วนของครูได้มีการนำกิจกรรมโครงการไปสู่การจัดการเรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง ผู้บริหารมีนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยการจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชน ส่วนชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร คือ แบบอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่เพื่อยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อการศึกษาและอาชีพ

ความสำเร็จใด ๆ ในโลกนี้ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดแรกเริ่มที่ดูเหมือนเล็ก ๆ ที่พัฒนาต่อยอดให้ยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน